درباره دایره زنگی

سایت دایره زنگی با هدف آموزش تصویری موسیقی و بویژه آموزش موسیقی کودک بنیان نهاده شده است.

موسیقی ازجمله هنرهایست که فراگیری آن از سنین پایین جزئی از ملزومات بشمار می رود،

پس برآن شدیم تا در جهت رشد و شکوفایی آیندگان موسیقی ایران گامی برداریم.

مدیر و صاحب امتیاز:رضا رجبی

فهرست