به نام خدا
سایت دایره زنگی با هدف آموزش موسیقی و بویژه آموزش تربیت مربی
موسیقی کودک بنیان نهاده شده است.موسیقی از جمله هنرهایی است که فراگیری آن از سنین پایین جزئی از ملزومات به شمار میرود،پس برآن شدیم تا در جهت رشد وشکوفایی آیندگان موسیقی ایران گامی برداریم.
مدیر و صاحب امتیاز:رضا رجبی